תקנון – BeTween

תקנון אתר: www.between.co.il

חברת BE TWEEN LTD  , ח.פ 515271310 ("החברה") , הינה מנהלת של אתר האינטרנט וזה מצוי בבעלותה הבלעדית בלבד.

 1. האתר www.between.co.il 

 2. הינו חנות וירטואליתהמציעה ללקחותיה באתר  www.between.co.il מוצרים בתחום המזוודותהאופנה וציוד נלווה לטסיםוהיא מהמובילות בתחומה בישראל ובעולם!

 3. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לו וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעהוהדבר יהווה בסיס משפטי

 4. אנו שואפים לתת מידע מקסימאלי על המוצרים באתרהכולל מפרטים ותמונות לנוחיותכםיחד עם זאתיש לציין כי התמונות הן להמחשה בלבד.

 5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר חנות  מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב.

 6. אנו משתדלים להציג מלאי עדכני של מוצרנו בכל זמןאך יתכן כי מוצר מסויים אזל מהמלאי בזמן הרכישה.

 7. פניה לבירורים תהיה למחלקת שירות לוקחות במייל:info.between1@gmail.com או בטלפון 054-9004043

 8. מבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל מעל גיל 18 בעל תעודת זהות וכרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק בישראלוכל רכישה כפופה לאישור חברות האשראי.

 9. לידיעתך מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פליליתומוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לאתר עקב כך.

 10. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי חנות האתר www.between.co.il הוא קבלת אישור של חברת האשראי לביצוע עסקת הרכישהבמידה ולא התקבל אישור חברת האשראי במועדלא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש

 11. לצורך השלמת פעולת הרכישהיידרש הרוכש למלא פרטים אישייםמילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה

 12. חנות האתר www.between.co.il תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר

 13. מבלי לגרוע מהאמור לעילחנות האתר www.between.co.il רשאית למנוע ממך מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

12 .א.  אם מסרת במתכוון פרטים שגויים

12 .ב.  אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות www.between.co.il או בצד

שלישי כלשהולרבות לקוחות האתר והחברות המציעות.

12 .ג.  אם עשית שימוש בשרותיי חנות www.between.co.il לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשרלהקל,

לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

12 .דאם נמנעת בעברשלא כדיןמלשלם עבור מוצרים שרכשת בחנות Be Tween

12 .האם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספקלפיכך אם לא תוכל חנות האתר לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאיתשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידואו תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זהלא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד החנות בעניין זה.

 2. כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות:

14 .אמחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

14 .במחיר ההובלה או המשלוח.

14 .גדרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

14 .דמפרט כללי של המוצר.

 1. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלולטובת השלמת הרכישהמפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת
  במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראיאלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראיתחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.

 2. משלוחים ייעשו לכל חלקי הארץ וכפופים לתנאי המשלוח בחברת השליחויות.

 3. תתכנה תוספות תשלום למשלוח חריגאו בגין משלוח לאזור שלא נכלל באזורי המשלוח הרגילים של חברת השליחויות.  לגבי אזורי דואר נע האיסוף יתבצע מנקודת האיסוף האזוריתהכלבכפוף למתן הודעה מראש ללקוח.

 4. בנושא משלוח לאזורים מיוחדיםצרו עימנו קשר ואנו נחזור אליכם בהקדם

 5. על אף האמור בתקנון זהבמקרה של גורמים ו/או אירועים שלא בשליטת האתרובכלל זהככל שתיגרמנה תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפוניה ו/או במקרה של פעולות איבה ו/או מקרה חירום ו/או כוח עליון אחריתכנו שינויים במועדים המפורטים בתקנון זה והאתר לא יהיה אחראי בגין כל נזק אשר יגרם ללקוח בגין איחור כאמורככל שייגרם.אחריות

 1. לכל מוצר שנרכש באתרwww.between.co.il ניתנת אחריות על קלקול או פגם.

 2. האחריות כוללת פגמים ביצורובכלל זה אחריות לרוכסניםידיותתפריםברגיםקפיצי מנגנוןצירי גלגלים וכיו"ב.

 3. משך האחריות משתנה ממוצר למוצר ובהתאם לספקיש לוודא את משך זמן האחריות ביחס לכל מוצר אשר נמכר באתר.

 4. האחריות על המוצר אינה כוללת נזקים של חברות תעופהבלאי טבעי או בלאי הנובע משימוש בלתי סביר במוצר

החלפת המוצר ו/או ביטול עסקה

 1. ניתן להחליף מוצר עד 14 יום מיום הקניה בכל הסניפים אם לא נעשה שימוש וללקוח החשבונית המקורית.

 2. במקרה כזה על הלקוח להגיע באופן פיzי לסניף שקנה או אם קנה באתר לסניף הראשי בסינמה סיטי גלילות עם ספח הקבלה והמוצר שברצונו להחליף כאשר המוצר באריזתו המקוריתשלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 3. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכןתשמ"א – 1981, כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקוריתשלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

 4. החזרת המוצר אפשרית עד 14 ימים מיום הקניה

 5. במידה וטרם נשלח המוצר ליעדו תבוטל העסקהלא יחויב כרטיס האשראי של הרוכש.

 6. במידה והמוצר נשלחהגיע לבית לקוחבאפשרות הלקוח לבטל את העסקה ולקבל כספו בחזרהבניכוי דמי ביטול לפי החוק לאחר החזרת המוצר בעצמו לסניף רמת החייל (פיסית או באמצעות משלוח על חשבון המזמין).

 7. בכל מקרה לא יזוכו דמי המשלוח.

 8. במקרה של ביטול העסקה רשאי העוסק לגבות מהלקוח דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם

זכויות

 1. כל האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבדאך מתייחס באופן שווה לשני המינים.

 2. על האתר זכות לשנות את תקנון האתר ללא הודעה מוקדמתובלבד שהאתר פרסם את התקנון המעודכן באתרניתן לצפות בתנאי התקנון המעודכנים מעת לעתעל ידי לחיצה על הקישור "תקנוןבדף הבית באתר.

 3. האתר רשאי להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר ללא הודעה מוקדמת.

 4. האתר הינו אתר דינאמי ורשאי לערוך שינויים באתרלרבות להסיר ו/או להוסיף מוצרים ולשנות מחירים לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

 5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנוייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

 6. כל המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ כחוק.

 

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות